Оберіть:
0 800 309 114 безкоштовно з будь-якого оператора
Центральный офис ООО “Шериф” Киев, ул. Сосницкая, 1/44 Офис: 9:00 – 18:00 Технический центр: Круглосуточно
Збільшити карту
icon

Умови та правила надання послуги “Експрес охорона”

Документи1, розміщені на цьому сайті – це публічна оферта, що містить умови і правила надання послуг з експрес охорони підприємствами ХОП ШЕРИФ, до якої приєднується Клієнт, підписуючи Заявку в офісі Компанії або безпосередньо на місці початку надання таких послуг.

Клієнт (надалі – Клієнт або Замовник) в порядку і на умовах, визначених цими Умовами дає завдання, а ХОП ШЕРИФ (надалі – Виконавець) діючи в інтересах Клієнта зобов’язується відповідно до завдання за плату, в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, надавати послуги з експрес охорони, а саме:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник за цими Умовами та правилами доручає, а Виконавець приймає на себе зобов‘язання по організації та забезпеченню заходів, спрямованих на особисту безпеку  Замовника.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Забезпечити охорону від злочинних і інших незаконних посягань третіх осіб на життя й здоров‘я Замовника в період дії даного Договору, де б він не знаходився: в будь-якому приміщенні (доступ до якого не заборонено чинним законодавством України), автотранспорті, на території міста Києва.

2.1.2. Запобігати виникненню ситуацій, пов‘язаних з небезпекою для життя й здоров‘я Замовника, для чого:

  • Виконавець для виконання умов даного Договору виділяє: автомобіль з водієм-охоронцем та охоронцем для супроводження Замовника;
  • Виконавець приймає Замовника під охорону, супроводжує його під час руху, та при перебуванні в певних місцях, вказаного в п.2.1.1. даного Договору;
  • закінчення функціональних обов‘язків по забезпеченню особистої безпеки визначається в місці і на розсуд Замовника, а у разі внесення Замовником певної суми коштів, відповідно пункту 4.1. даного Договору, – у місці і час, коли дані кошти закінчились. В такому випадку, Замовник або більше не охороняється, або оплачує такі послуги.

2.1.3. Своєчасно повідомляти відому йому інформацію про загрози, та інші дії, які так чи інакше загрожують життю та здоров‘ю Замовника зі сторони третіх осіб.

2.1.4. Оперативно реагувати на інформацію про можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до Замовника.

2.1.5. Рівно як і Замовник, зберігати в таємниці та не допускати можливого прямого чи не прямого використання даних, які є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею, отриманої від іншої Сторони.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Достроково розірвати даний Договір, якщо Замовник:

а) не здійснює оплату;

б) не виконує зобов’язань за цим Договором та Умов (правил);

в) не виконує рекомендації Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Своєчасно повідомляти відому йому інформацію про погрози, та інші дії, що так чи інакше загрожують його життю і здоров‘ю зі сторони третіх осіб.

3.1.2. Виконувати всі рекомендації, а в екстремальних ситуаціях вказівки Виконавця в частині дотримання норм особистої безпеки.

3.1.3. Вчасно та в повному об’ємі у терміни та на умовах, визначених даним Договором та Правилами провести необхідні платежі і розрахунки за здійснені Виконавцем послуги.

3.1.4. По телефону +38 (095) 274-00-00 повідомляти про порушення службової дисципліни та недоліки у несенні служби працівниками Виконавця, що негативно впливають на стан виконання функцій, передбачених цим Договором та Умовами.

3.1.5. До надання послуг Виконавцем, Замовник повинен підписати Заявку на надання послуг з експрес охорони. Дана Заявка разом з Умови та правилами надання послуг є Договором.

3.1.6. Якщо Замовник в ході дії Договору отримав від ХОП ШЕРИФ інформацію, що відноситься до конфіденційної таємниці, він зобов’язується не розголошувати її третім особам без згоди ХОП ШЕРИФ, в тому числі після розірвання або припинення цього Договору.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. У випадку необхідності, пред`явити по телефону +38 (095) 274-00-00 додаткові вимоги Виконавцю щодо покращення здійснення комплексу послуг з охорони.

ФІНАНСОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ:

4.1. Надання послуг по даному Договору здійснюється на платній основі. Вартість послуг визначається при їх наданні і розраховується виходячи з встановлених ХОП ШЕРИФ тарифів.

4.2. Сторони домовилися, що з тарифами за надані послуги до і після укладення Договору Замовник самостійно ознайомлюється на офіційному інтернет-сайті ХОП ШЕРИФ. Узгодження тарифів між сторонами на паперовому носії не потрібно.

4.3. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі даного Договору та Правил до початку надання таких послуг.

4.4. Оплата за послуги Виконавця здійснюється в грошовій формі, відповідно до умов цього Договору, та може бути збільшена, від реально наданого обсягу послуг.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

5.1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання своїх обов’язків відповідно до законодавства України та умов Публічного договору, Договору.

5.2. Виконавець не несе будь-якої матеріальної відповідальності за шкоду та/або збитки, завданих Замовнику у період здійснення заходів з охорони.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань за цим Договором та Умовами, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, яким Сторона не могла запобігти доступними способами. До обставин непереборної сили дорівнюються страйки, прийняття законодавчим або іншим органом державної влади законів, постанов і розпоряджень, що істотно погіршують або практично перешкоджають виконанню зобов`язань за даним договором, а також визнані або не визнані воєнні дії будь-якого характеру, стихійні лиха, порушення громадського порядку тощо.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання заявки та прийняття Умов Замовником та діє до моменту повного виконання обома Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

7.2. Моментом укладення Договору є заповнення та підписання заявки Замовником і є підтвердженням Виконавця на укладення Договору.

Генеральний директор ХОП ШЕРИФ

Стрижов Д.С.

Клієнт підписуючи Заявку на надання послуги з експрес охорони дає дозвіл Виконавцю надавати повністю або частково відомості щодо існуючої в ХОП ШЕРИФ інформації (у тому числі персональні дані) про нього третім особам.

Клієнт надає ХОП ШЕРИФ свою згоду на обробку всіх його персональних даних відповідно до визначеної мети їх обробки без обмеження терміну зберігання та обробки персональних даних. ХОП ШЕРИФ також має право на зберігання і обробку персональних даних Клієнта, отриманих із загальнодоступних джерел. Метою обробки персональних даних Клієнта є забезпечення реалізації відносин у сфері надання послуг з охорони, забезпечення реалізації комерційної діяльності ХОП ШЕРИФ, дотримання вимог чинного законодавства України.

ХОП ШЕРИФ має право на передачу персональних даних Клієнта розпорядникам баз персональних даних ХОП ШЕРИФ, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб’єкта персональних даних або інших осіб, без додаткового повідомлення суб’єкта персональних даних. Клієнт надає свою згоду на використання ХОП ШЕРИФ його персональних даних для проведення статистичних досліджень. Результати таких досліджень можуть бути опубліковані будь-яким способом, а також передані третім особам без розкриття персональних даних Клієнта. ХОП ШЕРИФ має право запитувати і отримувати від третіх осіб інформацію про Клієнта без використання при цьому даних, що дозволяють конкретно ідентифікувати клієнта (персональних даних).

Клієнт погоджується з тим, що ХОП ШЕРИФ має право на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих ХОП ШЕРИФ, а також розробки ХОП ШЕРИФ нових продуктів і послуги та інформування Клієнта про ці продукти і послуги.

Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені ХОП ШЕРИФ і набувають чинності з моменту їх затвердження. Інформацію про зміни або доповнення Клієнт має можливість отримати у ХОП ШЕРИФ або на веб-сайті.

Заявка на надання послуги з експрес охорони

1. Підписавши дану Заявку, Я ________________________________________________________________________________________, діючи на підставі вільного волевиявлення, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, даю свою згоду на приєднання до Умов та правил надання послуг з експрес охорони, що розміщений на офіційному веб-сайті ХОП ШЕРИФ.

Ця заявка разом із запропонованими ХОП ШЕРИФ Умовами та правилами надання послуг з експрес охорони, Тарифами складає між Клієнтом та Виконавцем Договір про надання охоронних послуг.

2. Датою укладання Договору є дата підписання Замовником даної Заявки. З моменту підписання Замовником даної Заявки та прийняття її Виконавцем, Клієнт і ХОП ШЕРИФ набувають прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

3. Підтверджую, що вся надана мною інформація є правильною та достовірно.

Дата «____» ______________________ 20____ рік                  ________________________                               _____________________________

(підпис)                                                                                       (піп)